Zorica Svirčev

baner[702x235px]_ZoricaSvircev
Studije biologije je završila 1985. godine na Institutu za biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, gde je od izbora u zvanje asistenta do današnjih dana izvodila nastavu iz predmeta koji su mahom bili po prvi put uvedeni u nastavu sa Zoricom kao nastavnim profesorom. Inovator u duši, bavi se istraživanjima iz oblasti primenjene algologije, ekoremedijacije voda i toksičnosti mikroalgi i cijanobakterija. Objavila je u koautorstvu 149 radova u domaćim i inostranim časopisima, tri udžbenika, 20 monografija i 200 saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učesnik je 22 domaća i međunarodna projekta.

Koliko vas je postavilo sebi pitanje bar jednom u životu, šta je život i ko smo mi ustvari? Po čemu se razlikujemo kao živi sistem ili organizam od kamena, vatre, vode i vetra? Šta nas čini sličnim kaktusu, bakteriji i veverici? Koliko vas je bilo zadovoljno odgovorom koji ste pronašli u knjigama, dobili na predavanjima ili sami sebi kreirali? Ako ste spremni da se pridružite traganju za smislom života, zaboravite koja vam je struka, šta ste po obrazovanju i kojih ste verskih, nacionalnih i političkih opredelenja, sa koje ste planete. Teorija Grafa Života uvodi definicije koje jasno odvajaju život i živo biće od neživog i pružaju jedinstven uvid u život kakav poznajemo i kakav možemo spoznati. Jedinstvenost Grafa Života ogleda se u jednostavnoj i univerzalnoj primenjivosti na sve oblike i ekspresije života na Zemlji i van nje. Drugim rečima, predstavlja recept za život i sve ono sto proističe iz njega. Značaj ovog koncepta se ogleda i u tome što je moguće izdvojiti i posmatrati pojedinačnu aktivnost živog sistema, pronaći razloge (uslove) koji su do nje doveli i ukazati na posledice te aktivnosti, sve to kroz jedan matematički graf. Ovaj koncept pomera granice sagledavanja života izvan sadašnjeg vidljivog horizonta.

Obezbedite na vreme svoje mesto na konferenciji. Prijave su otvorene!

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>